Privacyverklaring

Floor Autisme Coaching (naar buiten Insight Aut), gevestigd in Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: www.insightaut.nl

Email-adres: info@insightaut.nl

Plaats: Gouda

Wanneer verzamelen wij je persoonsgegevens?

Wij verzamelen je gegevens vanaf het moment dat je gegevens invult in de formulieren van de website of een email verstuurd naar info@insightaut.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Floor Autisme Coaching verwerkt alleen de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt doordat je gebruikt maakt van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfs- en contactgegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Floor Autisme Coaching verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het versturen van offertes, rapporten, mededelingen en facturen;
 • Het afhandelen van je betaling;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je per mail evaluatieformulieren toe te sturen, betreffende de door ons bedrijf uitgevoerde opdrachten;
 • Indien je iets opvraagt van de website: insightaut.nl , voegt Floor Autisme Coaching de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Floor Autisme Coaching In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Floor Autisme Coaching en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Indien je iets opvraagt van de website: www.insightaut.nl. Geef jij toestemming om jouw gegevens toe te voegen aan de lijst van contacten die op de hoogte willen worden gehouden van de diensten en/of producten van Floor Autisme Coaching.
 • Floor Autisme Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Floor Autisme Coaching neemt nimmer op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Floor Autisme Coaching) tussen zit.

Bewaartermijn

Floor Autisme Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Op grond van de belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt drie jaar dan wel drie jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Floor Autisme Coaching je persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Floor Autisme Coaching verkoop je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Door Google Analytics worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Floor Autisme Coaching en heeft je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@insightaut.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Klachtrecht

Floor Autisme coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij Klachtenportaal Zorg. Dat kan via de volgende link: Klacht indienen over geleverde zorg РKlachtenportaal Zorg

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Floor Autisme Coaching neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@insightaut.nl

Wijzigingen en versie

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Deze versie is opgesteld in november 2021